• Dolar
  • Euro
  • BIST
Facebook Twitter

Üniversite disiplin kurallarında yeni dönem: “Terör niteliğinde eylem” ihraç, amire saygısızlık ceza nedeni

Üniversite disiplin kurallarında yeni dönem: “Terör niteliğinde eylem” ihraç, amire saygısızlık ceza nedeni
0 0

YÖK Kanunu’nda değişiklik yapan kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, üniversitelerde artık yeni disiplin kuralları geçerli olacak.

17 Nisan 2020 Cuma 14:20

İlk teklifte yer alan, terör propagandası öğretim üyeliğinden ihraç nedenleri arasından çıkartıldı ancak TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle “Terör niteliğinde eylem” ihraç nedeni sayıldı. Yeni disiplin kurallarına göre, amire saygısızlık da disiplin cezası nedeni oldu. Kanunla, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kapatılmasına yol açacak, vakıf üniversitelerinin hangi koşullarda kapatılacağına dair düzenleme de yürürlüğe girdi. Kanun, yaz tatilinde telafi eğitimi yapılabilmesine de olanak sağlayacak.

 

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla getirilen düzenlemeler şöyle:

 

Yılda iki kez yapılabilen doçentlik başvurusu sayısı artırılacak, bekleme süresi azaltılacak.
Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma ve 35 yaşından büyük olmama şartı aranacak.

 

Kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülen uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı öğretim elemanlarına ders verme imkânı sağlanacak.

 

Açıköğretime dört dönem şartı

 

Açıköğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve her dönem başında kaydını yenilemesi şartıyla öğrencilik haklarından yararlanacak. Üst üste dört dönem bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilecek.

 

Disipline yeni model

 

Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, üniversite disiplin kuruluna yapılacak. Disiplin kuruluna rektör yardımcısı başkanlık edecek. Yönetim Kurulu aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapacak.

 

Disiplin cezaları yeniden düzenlendi. Buna göre, maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermeyen, ortak yayınlarda, kişi ve kurumların katkılarını belirtmeyen, kayıtsız ve düzensiz davranan, usulsüz şikayette bulunanlar uyarma cezası ile cezalandırılacak.

 

Görevi tam ve zamanında yapmayan, bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen, amirine sözle saygısızlık eden, kamuya ait resmi araç ve gereçleri özel işlerinde kullanan, kaybeden, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunan, kurul ve toplantılara izinsiz olarak bir yıl içinde birden fazla kez katılmayan, akademik atamalarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunan, kesintisiz 3 ila 9 gün göreve gelmeyen, bir yerin toplantı için izinsiz kullanılmasına yardımcı olan, yasaklı yayını basan, dağıtan, mükerrer yayınları akademik atamalarda kullanan, göreve sarhoş gelen, gerçeğe aykırı rapor düzenleyen, istisnalar dışında kazanç getirici faaliyet yapan, amirine, maiyetindekilere hakaret eden öğretim üyelerine kınama cezası verilecek.

 

Başkalarına ait özgür fikir, metot, veri veya eserleri atıf yapmadan kendine ait gibi gösteren, kişisel emeğine dayanmayan, ücret karşılığında üretilen yayınları kullanan, 20 gün göreve gelmeyen, terör niteliğinde eylemlerde bulunan, bu eylemleri destekleyen öğretim üyeleri meslekten çıkartılacak.

 

Artı gelir elde edilemeyecek

 

Üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine, toplam proje bedelinin yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla Hazine tarafından kaynak aktarılabilecek.

 

Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere, döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin; teknokent, teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücretler ödenmeyecek.

 

Vakıf üniversitelerinde çalışanlara devlet üniversitesi maaşı

 

Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının mali hakları, devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan emsalleriyle eşitlenecek.

 

Vakıf üniversiteleri, her programa kayıtlı öğrencilerin en az yüzde 15'i kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlü olacak.

 

Şehir Üniversitesi kapanıyor

 

Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin kaldırılması, kurucu vakfın tüzel kişiliğini etkilemeyecek. Öğrenciler, bursluluk durumları gözetilmek şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini garantör üniversiteye ödemeye devam edecek. Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumu adına, mülkiyeti Hazineye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazlara ilişkin tesis edilen irtifak hakları, verilen kullanma izinleri iptal edilecek. Bu taşınmazlar ile fiilen kullanılan taşınmazlar aynı amaçla kullanılmak üzere garantör üniversiteye tahsis edilecek. Vakıf yükseköğretim kurumunun muaccel ve kısa vadeli borçlarını, toplam yıllık eğitim ve öğretim gelirleriyle veya mevcut mal varlığıyla ödeme imkanının bulunmadığının Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve YÖK'ün kararıyla tespit edilmesi halinde, faaliyet izni geçici olarak durdurulacak. Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin kaldırılması halinde, kurucu vakfa atanan kayyımın görevi sona erecek. Faaliyet izni geçici durdurulan vakıf yükseköğretim kurumunun, eğitim-öğretim faaliyetleri için mülkiyetinde yeterli taşınmazı bulunmadığının veya mevcut mal varlığıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin garantör üniversite tarafından tespiti ve YÖK tarafından onaylanması halinde, faaliyet izni kaldırılacak. Bu düzenleme ile Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu, bir süre önce kayyıma devredilen İstanbul Şehir Üniversitesi kapatılacak. Taşınmazları da devlete devredilecek.

 

Vakıf yükseköğretim kurumlarına devlet yardımı yapılmasını da içeren düzenleme yürürlükten kalktı.

 

Vakıf üniversitesi öğrencilerinin eğitimlerinin, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ya da kaldırılması durumunda tamamlattırılmasında kullanılmak amacıyla; vakıf yükseköğretim kurumu, her yıl öğrenci gelirleri toplamının yüzde 2'sini, bir kamu bankasında kendi adına açılan hesaba teminat olarak aktaracak.

 

Vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan ve en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyelerine, hususi damgalı pasaport verilecek.

 

Telafi eğitim

 

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak. Bu düzenleme, Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildiği için, yaz tatilinde telafi eğitim yapılmasına olanak sağlayacak.

 

KAYNAK: T24

0 0
YORUMLAR
YORUM EKLE

captcha