• Dolar
  • Euro
  • BIST
Facebook Twitter

Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu: Ye­ni­den aday ola­ca­ğım

Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu: Ye­ni­den aday ola­ca­ğım
0 0

1 Ka­sım se­çim­le­rin­den son­ra is­ti­fa­ çağ­rı­la­rı ya­pı­larak he­men ola­ğa­nüs­tü ku­rul­ta­ya git­me­si is­te­nen Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, "Se­çim ön­ce­si de is­ti­fa et­me­yi doğ­ru bul­mam. Ye­ni­den aday ola­ca­ğım" dedi.

14 Kasım 2015 Cumartesi 11:44

7 Haziran sonrası Türkiye’nin bilinçli bir biçimde gerilim ortamına sürüklendiğini ileri sürerek, “PKK ve IŞİD, terörü azdırarak vatandaşta ciddi bir gelecek kaygısı yarattı. Günlük sıkıntılarından arındırılan halk, can derdine düştü. Sonuçta da 1 Kasım’da 7 Haziran’a göre çok farklı bir tablo ortaya çıktı” dedi.

 

Ba­zı aday­lar ne­de­niy­le par­ti­mi­nin sağa kay­dı­ğı­na iliş­kin eleş­ti­ri­ler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ta­ma­men duy­gu­sal bir söy­lem. Par­ti­nin sa­ğa kay­dı­ğı fa­lan yok" şeklinde konuştu.

 

Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Be­nim bek­len­tim yüz­de 30 çı­ta­sı­nın aşıl­ma­sıy­dı. O za­man psi­ko­lo­jik eşi­ği aş­mış ola­cak­tık. Bu­na rağ­men ‘o­yu­muz art­tı, ba­şa­rı­lı ol­du­k’ de­me­yi doğ­ru bul­ma­dım, bu­nu da ba­şa­rı ola­rak gör­me­dim" dedi.

 

Va­li­siy­le, kay­ma­ka­mıy­la, em­ni­yet mü­dü­rüy­le, bü­tün kad­ro­la­rın son se­çim­de AKP için ça­lış­tı­ğını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Muh­tar­lar kay­ma­kam­lar ara­cı­lı­ğıy­la bas­kı al­tı­na alın­dı, AKP pro­pa­gan­da­sı­na zor­lan­dı. Hat­ta AK­P’­yi eleş­ti­ren­ler ölüm­le teh­dit edil­di” diye konuştu.

 

Kılıçdaroğlu'nun Sözcü'de yer alan değerlendirmeleri şöyle:

 

"Gelecek kaygısı yaratıldı"

 

Ge­rek 7 Ha­zi­ran, ge­rek­se 1 Ka­sım se­çim bil­dir­ge­le­ri­miz si­ya­si par­ti­ler ta­ra­fın­dan ör­nek alın­dı. Bu Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de bir ilk­tir. Bu du­rum ay­nı za­man­da CHP’­nin top­lu­mun so­run­la­rı­na sağ­lık­lı yak­laş­tı­ğı­nı, bek­len­ti­le­ri­ne uy­gun çö­züm öne­ri­le­ri ge­tir­di­ği­ni de gös­te­ri­yor. 7 Ha­zi­ran son­ra­sı Tür­ki­ye bi­linç­li ola­rak ge­ri­lim or­ta­mı­na sü­rük­len­di. Bu sü­reç­te AK­P’­ye en bü­yük des­te­ği PKK ver­di. Ge­ri­lim or­ta­mı­nı tır­man­dır­dı. Ay­nı şe­kil­de IŞİ­D’­in An­ka­ra­’da­ki can­lı bom­ba ey­le­miy­le top­lum fark­lı bir bek­len­ti­nin içi­ne so­kul­du. Top­lum ken­di gün­lük ga­ile­le­rin­den arın­dı­rıl­dı ve cid­di bir ge­le­cek kay­gı­sı ya­ra­tıl­dı. So­nuç­ta 1 Ka­sı­m’­da 7 Ha­zi­ra­n’­a gö­re çok fark­lı bir tab­lo or­ta­ya çık­tı.

 

"Beklentimiz gerçekleşmedi"

 

Aday­la­rın yüz­de 85’i ön se­çim­le be­lir­len­di. Sı­nır­lı kon­ten­jan kul­lan­dık. Ta­ba­nın is­tek­le­ri­ne uy­gun po­li­ti­ka­lar ge­liş­tir­di­ği­miz­den kim­se­nin bir şüp­he­si ol­ma­sın. Or­ta­ya çı­kan se­çim tab­lo­su bi­zim bek­len­ti­le­ri­mi­zi ger­çek­leş­tir­me­di. Bu­nun bi­zim dı­şı­mız­da­ki bel­li bi­lim in­san­la­rı ta­ra­fın­dan da de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­kir. Biz de­ğer­len­dir­me­yi, öze­leş­ti­ri­yi, ne­re­ler­de ne ek­si­ği­miz ol­du­ğu­nun de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pı­yo­ruz ama ob­jek­tif ola­rak ola­yı ana­liz eden ra­por­la­ra ih­ti­ya­cı­mız var. Bu ko­nu­da bel­li çev­re­ler ça­lı­şı­yor, on­la­rın ra­por­la­rı­nı da in­ce­le­ye­ce­ğiz. Ba­zı isim­le­rin kon­ten­jan ada­yı ola­rak yer al­ma­ma­sı eleş­ti­ril­di. Kon­ten­ja­nı­mız sı­nır­lı. Ba­zı MYK üye­le­ri ve Par­ti Mec­li­si üye­le­ri­mi­zi de aday ola­rak gös­te­re­me­dik. Tü­zük de­ği­şik­li­ği ger­çek­leş­ti­rip kon­ten­jan hak­kı­nı bir kez kul­la­na­nın ikin­ci kez kon­ten­jan­dan aday gös­te­ril­me­ye­cek. Ta­ba­na gü­ven ve­ren, TBMM’­de ba­şa­rı gös­te­ren­ler ön se­çi­me gi­rip ge­lir. Böy­le bir de­ği­şik­lik ger­çek­leş­ti­rir­sek ‘Ben MYK’­ya gir­dim, mil­let­ve­ki­li se­çi­li­ri­m’ al­gı­sı­nı da or­ta­dan kal­dır­mış olu­ruz.

 

"Partinin sağa kaydığı yok"

 

Ba­zı aday­lar ne­de­niy­le par­ti­mi­zin sa­ğa kay­dı­ğı­na iliş­kin eleş­ti­ri­ler var. Ta­ma­men duy­gu­sal bir söy­lem. Par­ti­nin sa­ğa kay­dı­ğı fa­lan yok. Par­ti ken­di çiz­gi­sin­de, dün­ya­da­ki de­ği­şi­me pa­ra­lel ola­rak de­ği­şe­rek yol alı­yor. Bi­zim se­çim bil­dir­ge­miz or­ta­da. Se­çim bil­dir­ge­miz eğer ge­niş halk kit­le­le­ri­nin, dü­şük ge­lir­li­le­rin, or­ta ge­lir­li­le­rin so­run­la­rı­na çö­züm üret­mi­yor­sa, sa­de­ce bir grup üst sı­nı­fın so­run­la­rı­na çö­züm üre­ti­yor­sa ‘par­ti sa­ğa kay­dı­’ di­ye­bi­li­riz. Ama par­ti­nin prog­ra­mı, tü­zü­ğü, se­çim bil­dir­ge­le­ri bi­zim ger­çek an­lam­da sos­yal de­-mok­rat bir par­ti ol­du­ğu­mu­zu or­ta­ya ko­yu­yor. Bu­nu yal­nız biz de­ğil, ba­ğım­sız çev­re­ler söy­lü­yor­lar za­ten. Eğer siz sağ ve sol kav­ra­mı­nı ki­şi­ye in­dir­ger­se­niz, o za­man ki­şi­sel bek­len­ti­le­ri­niz kar­şı­lan­ma­dı­ğı için böy­le bir eleş­ti­ri ya­pı­yor­su­nuz de­mek­tir. Geç­miş­te sa­ğa oy ve­ren bi­ri­nin CHP’­ye gel­me­si, üye ol­ma­sı, prog­ra­mı­nı, se­çim bil­dir­ge­si­ni be­nim­se­me­si, bi­zim yap­ma­mız ge­re­ken bir şey as­lın­da. Bı­ra­kın öte­le­me­yi, dı­şa­rı­da tut­ma­yı, tam ter­si­ne on­la­rı ka­zan­ma­mız ve par­ti­ye ge­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Ola­ya böy­le bak­mak la­zım.

 

"Başarı olarak görmedim"

 

Se­çim ön­ce­si bü­tün araş­tır­ma şir­ket­le­ri­ par­ti­mi­zin oy ora­nı­nı 25-28 ban­dın­da gös­te­ri­yor­du. Ama be­nim bek­len­tim yüz­de 30 çı­ta­sı­nın aşıl­ma­sıy­dı. O za­man psi­ko­lo­jik eşi­ği aş­mış ola­cak­tık. Bu ger­çek­leş­me­di. 7 Ha­zi­ran se­çi­mi son­ra­sı Tür­ki­ye fark­lı bir gü­ven­lik bek­len­ti­si­ne so­kul­du. Bu ne­den­le MHP ve HDP’­de oy ka­yıp­la­rı ol­du, biz­de ise art­tı. Bu­na rağ­men ‘o­yu­muz art­tı, ba­şa­rı­lı ol­du­k’ de­me­yi doğ­ru bul­ma­dım, bu­nu da ba­şa­rı ola­rak gör­me­dim.

 

"İnsanlar can derdine düştü"

 

7 Ha­zi­ran ön­ce­si ve son­ra­sı tab­lo çok fark­lı. 400’e ya­kın po­lis, as­ker, va­tan­daş ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. En bü­yük kat­li­amı An­ka­ra­’da ger­çek­leş­tir­di­ler. PKK ve IŞİD açık­ça bu bağ­lam­da te­rö­rü az­dı­ra­rak hü­kü­me­te des­tek ol­du­lar. Hü­kü­met­ de te­rö­rü ge­rek­çe ola­rak kul­lan­dı. Bu at­mos­fe­rin iyi tah­lil edil­me­si la­zım. 100 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği te­rör ey­le­min­de si­zin eko­no­mik va­at­ler­de bu­lun­ma­nı­zın bir an­la­mı kal­maz. Va­tan­daş can der­din­de çünkü.

 

"İstifayı hiç düşünmedim"

 

Oy ora­nı­mı­zın net­leş­me­sin­den son­ra is­ti­fam konuşuldu. Açık­ça­sı is­ti­fa et­me­yi ak­lım­dan ge­çir­me­dim. CHP’­yi di­ğer par­ti­ler­le kı­yas­la­ma­mak ge­re­ki­yor. De­mok­ra­tik ku­ral­lar ne­yi ge­rek­ti­ri­yor­sa bu­nun ge­re­ği ye­ri­ne ge­ti­ri­lir. Ola­ğa­nüs­tü ku­rul­tay ta­lep­le­ri ol­du. Bi­zim ku­rul­tay sü­re­ci­miz za­ten baş­la­mış­tı. Ocak ayın­da se­çim ya­pı­la­cak. Ku­rul­ta­ya ola­ğa­nüs­tü de git­se­niz, nor­mal iş­le­yi­şin­de de git­se­niz bü­yük bir ola­sı­lık­la ocak ayın­da ku­rul­tay top­la­na­cak. Se­çim ön­ce­si de is­ti­fa et­me­yi doğ­ru bul­mam. Ye­ni­den aday ola­ca­ğım.

 

"CHP’­nin AKP'den farkı var"

 

AK­P’­de Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, kon­gre top­lan­ma­dan ge­nel baş­ka­nın kim ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. AK­P’­nin ku­rul­ta­yı ya­sa gereği şek­len ya­pı­lı­yor. De­mok­ra­si­nin iş­le­me­di­ği­ni gör­mek için AK­P’­ye bak­ma­nız ye­ter­li. De­mok­ra­tik ku­ral­la­rın iş­le­di­ği de CHP’­de gö­rü­lür. Ku­rul­ta­ya gi­dil­di­ğin­de aday­lar çı­ka­cak, ko­nu­şa­cak, he­def­le­ri­ni an­la­ta­cak. Ka­za­nan ki­şi de ge­nel baş­ka­nı­mız ola­cak, ba­şa­rı­sı için he­pi­mi­zin des­tek ol­acağız.

 

Nor­mal­de G-20, Tür­ki­ye­’nin ta­nı­tı­mı açı­sın­dan çok önem­li bir top­lan­tı. Fa­kat med­ya­ya, ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma­lar bir an­lam­da G-20’ye göl­ge dü­şür­dü. Her gün şe­hit ce­na­ze­le­ri­nin gel­di­ği bir ül­ke­de G-20 top­lan­tı­sı ya­pı­lı­yor. Di­ğer ül­ke­ler ta­nı­tım için bu­nu iyi kul­lan­dı­lar. Biz­de G-20 top­lan­tı­sın­da, bü­tün dün­ya ba­sı­nı med­ya­ya ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma­yı ko­nuş­tu. Bu da Tür­ki­ye­’nin ken­di aya­ğı­na kur­şun sık­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor. Bu­nu ka­pat­mak için de Da­vu­toğ­lu ‘Tür­ki­ye­’yi şi­ka­yet et­me­yin zor du­ru­ma dü­şür­me­yi­n’ di­ye açık­la­ma ya­pı­yor. Bu tab­lo­yu ya­ra­tan siz­si­niz.”

 

"AKP artık ülkeyi hiçbir şekilde yönetemez!"

 

“AKP, se­çim­ler­de tek ba­şı­na ik­ti­da­ra gel­di ama Tür­ki­ye­’yi yö­ne­te­me­z” di­yen Kı­lıç­da­roğ­lu, ik­ti­dar par­ti­si­nin meş­ru­iye­ti­nin bir­çok çev­re­de sor­gu­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

 

“AKP, de­mok­ra­si­yi as­kı­ya alıp bas­kı­cı bir yö­ne­ti­mi sür­dü­rü­yor. AKP ar­tık ‘dev­let par­ti­si­’ ko­nu­mu­na gel­miş­tir. Va­li­siy­le, kay­ma­ka­mıy­la, em­ni­yet mü­dü­rüy­le, bü­tün kad­ro­la­rıy­la son se­çim­de AKP için ça­lış­tı­lar. Muh­tar­lar kay­ma­kam­lar ara­cı­lı­ğıy­la bas­kı al­tı­na alın­dı, AKP pro­pa­gan­da­sı­na zor­lan­dı. Med­ya üze­rin­de­ki bas­kı­lar gi­de­rek ar­tı­rıl­dı. Bel­li çev­re­le­re yo­ğun bas­kı­lar ya­pıl­dı. Hat­ta AK­P’­yi eleş­ti­ren­ler ölüm­le teh­dit edil­di.”

 

"Umutsuzluğa kapılmak yok"

 

Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki süreçte de CHP’nin doğruları söylemeye ısrarla devam edeceğini söyledi. 1 Kasım seçimlerinin ardından bel­li çev­re­ler­de umut­suz­luk belirdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Ama şu­nu söy­le­ye­yim: Hiç kim­se umut­suz­lu­ğa ka­pıl­ma­sın. Yüz­de 49’un kar­şı­sın­da yüz­de 51 var. Yüz­de 51 umut­suz­lu­ğa dü­şü­yor­sa, so­run o za­man yüz­de 51’de. Umut­suz­lu­ğa ka­pıl­ma gi­bi bir dü­şün­ce ol­ma­ma­lı. Emek­çi ke­sim­ler, ba­sın öz­gür­lü, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü açı­sın­dan mü­ca­de­le­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz. Sür­dür­mek zo­run­da­yız.”

 

kaynak: Sözcü - Saygı Öztürk

0 0
YORUMLAR
YORUM EKLE

captcha